Miljöskydd

Inom området miljöskydd är det regelverket miljöbalken som styr vad som gäller

Miljöbalken berör dig som medborgare och företagare, både som rättesnöre genom sina hänsynsregler och genom att reglera frågor som du är skyldig att följa.-- Skorsten

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och reglerar bland annat naturvården, miljö- och hälsoskyddsfrågor, vattenverksamhet, genteknik, kemiska produkter och avfallsfrågor. Balkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden.

Skyddsåtgärder för miljöns skull

Utsläpp till mark, vatten eller luft kan innebära miljöpåverkan och miljöbalkens regler ska därför alltid följas i dessa sammanhang. Även när det gäller störningar i form av buller, lukt, skakningar, ljus eller andra olägenheter är du som privatperson eller företagare skyldig att vidta
skyddsåtgärder för att undanröja störningarna utan uppmaning från någon myndighet.

Myndighetsutövning

Miljöenheten är tillsynsmyndighet, vilket innebär att vi ska informera om och kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens bestämmelser. I Dorotea kommun finns många olika verksamheter som Miljöenheten har miljöskyddstillsyn för. Dessa verksamheter kallas miljöfarlig verksamhet och är till exempel livsmedelsindustrin, bensinstationer, tandläkarmottagningar, skjutbanor, mekaniska verkstäder, snickerier, avloppsreningsverk med mera.

Verksamheterna delas in i olika klasser efter hur stora de är och hur miljöfarliga de bedöms vara. Vi har till uppgift att följa upp hur företagen sköter sin verksamhet och att miljöbalken och eventuella tillstånd och beslut följs. Detta görs genom inspektioner, rådgivning, granskning av
företagens egenkontroll med mera.

Anmäl i god tid

Många av de miljöfarliga verksamheterna är anmälnings- eller tillståndspliktiga. I samband med nyetableringar och förändringar i verksamheten är det därför viktigt att kontakta Miljöenheten för att få reda på vad som gäller för den verksamhet som planeras. Om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig är det viktigt att lämna in en anmälan i god tid.

Tillstånd krävs

Större verksamheter klassas som A-verksamheter och måste söka tillstånd från Miljödomstolen. B-verksamheter söker tillstånd från Länsstyrelsen. Något mindre verksamheter klassas som C-verksamheter ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan läsa mer om klassificeringen i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljörapport

För lite större anläggningar som klassas som ”B- verksamhet” enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd söks tillstånd hos Länsstyrelsen. Dessa verksamheter ska lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten senast den 31/3 varje år. Rapporten skall lämnas elektronisk via SMP (Svenska miljörapporteringsportalen).

Även tillståndspliktiga täkter skall lämna in miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt ovan.

Köldmedier

Senast den 31/3 varje år ska kontrollrapporten för köldmedier lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. Detta gäller stationära kyl- och frysanläggningar där den sammanlagda mängden köldmedier överstiger 10 kg. För anläggningar mellan 3 och 10 kg gäller att verksamhetsutövaren ska kontrollera anläggningen och förvara rapporten själv. Kylanläggningarna ska kontrolleras av auktoriserad kontrollant.