Lyssna

Anslagstavla

Granskningsutställning för detaljplan Avasjö 1:21 och Avasjö 1:45

Granskningsutställning för detaljplan Avasjö 1:21 och Avasjö 1:45 i Borgafjäll inom Dorotea kommun, Västerbottens län.

Kungörelse

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2018-01-30
Ansvarig för kungörelse
Per Nilsson, Planansvarig

Ovanstående plan genomförs med ett standardförfarande. Förslaget till detaljplan har upprättats i januari 2018 av Lars Eriksson, EMKAB, i samarbete med Dorotea kommuns Miljö- och byggnadsnämnd.

Förslaget möjliggör fritidsbebyggelse för ca 17 nya fritidsbostäder inom planområdet.

Förslaget skickas för granskning till Länsstyrelsen, Lantmäteriet och berörda organisationer/myndigheter som yttrat sig under samrådsförfarandet samt till kända sakägare under tiden 2 februari 2018- 16 februari 2018.

Planen skall antas av Kommunfullmäktige i Dorotea kommun under förutsättning att förslaget till planhandlingar godkänns av Miljö- och byggnadsnämnden.

Planhandlingarna finns tillgängliga i Kommunhusets foajé, Dorotea Bibliotek, Ica i Borgafjäll samt på Dorotea kommuns hemsida www.dorotea.se/anslagstavla och www.dorotea.se/detaljplaner.

Vill du ha handlingarna i tryckt format vänligen hör av dig till undertecknad eller via e-post.

Om du har synpunkter på förslaget ska du framföra dessa skriftligt till oss (med namn, adress och telefonnummer) senast den 16 februari 2018.

Skicka till: Miljö- och Byggnadsnämnden, Storgatan 42, 917 81 Dorotea. Den som inte framfört sina synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Har ni frågor så hör av dig till Per Nilsson, 0942-141 60 eller via e-post: miljo.bygg@dorotea.se

Uppdaterad den 14 december 2017

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär kungörelser?
Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Kungörelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.