Lyssna Insia

Dispens från sophämtning

Ansökan om dispens från sophämtningen görs hos miljö- och byggnadsnämnden.

Dessa villkor gäller för dispens:

Befrielse från hämtningen

Fastighetsinnehavare som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall kan efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden få befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande.

Slamspridning på jordbruksfastighet

Jordbruk som avser sprida gödsel på egen eller brukad fastighet, och där hinder inte finns enligt annan lagstiftning eller annan grund, kan medges dispens för egen tömning av slam från slamavskiljare eller sluten tank.

Dispens enligt ovan söks hos miljöenheten, se kontaktuppgifter till höger

Uppdaterad den 5 februari 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.