Dispens från sophämtning

Ansökan om dispens från sophämtningen görs hos miljö- och byggnadsnämnden.

Villkor för dispens

Befrielse från hämtningen

Fastighetsinnehavare som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall kan efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden få befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande.

Slamspridning på jordbruksfastighet

Jordbruk som avser sprida gödsel på egen eller brukad fastighet, och där hinder inte finns enligt annan lagstiftning eller annan grund, kan medges dispens för egen tömning av slam från slamavskiljare eller sluten tank.

Dispens enligt ovan söks hos miljöenheten.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.