Lyssna Insia

Slam och latrin

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Connys Alltransporter utför tjänsten som entreprenör åt kommunen.

Slamtömning utförs 1 till 3 gånger per år under perioden 30 maj till 28 oktober, därutöver kan extratömning beställas. Om du vill ansöka om utsträckt tömningsintervall ska du kontakta miljöenheten. Extratömning beställs av teknik och service.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel, underhåll och att tömning blir utförd. Fastighetsägaren måste hålla slamavskiljare och slutna tankar lätt tillgängliga för hämtning.

Tänk på

  • Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för hämtning, lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank får inte vara övertäckt. Om de inte är väl synliga ska de märkas ut.
  • Om det finns flera brunnar på fastigheten - märk ut den som ska tömmas
  • Fastighetsägaren ansvarar för skötsel och underhåll av slamavskiljarna och slutna tankar.
  • Fastighetsägare är skyldig att hålla farbar väg så att avståndet mellan fordonets uppställningsplats och brunnen eller tanken inte överstiger 20 meter.
  • Tömning av slamavskiljare för disk- och tvättvatten vid fritidshus sker efter särskild beställning
  • Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn och väg eller omgivande terräng i samband med tömning

Vem kan jag kontakta om jag vill ändra någon uppgift?

Kontakta teknik och service.

Tidigare anmälda brunnar töms årligen. Vid ändring av antal eller för nytillkomna brunnar samt vid ändring av adress och ägare måste detta anmälas senast 28 maj.

Har du slamavskiljare och är brukare av jordbruksmark kan du ansöka om att få sprida slammet på jordbruksfastigheten. Skicka ansökan till miljöenheten som prövar ärendet.

Informationsblad om tömning av slamavskiljare

 

Uppdaterad den 11 mars 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se


Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.