Lyssna

Särskilda boenden

Särskilda boenden är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för exempelvis äldre med stort behov av omsorg. Dessa boendeformer ser olika ut i olika kommuner.

Plats inom särskilt boende kan fås efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan görs enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SOL (socialtjänstlagen) och avslag kan överklagas till förvaltningsrätten. För att en person ska beviljas särskilt boende krävs att en rimlig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten.

Den äldre hyr en lägenhet inom boendet och använder egna möbler, vilket gör att bostadstillägg utbetalas enligt gällande regler. Mat och omsorg betalas separat. Dygnet runt finns personal tillgänglig och kommunen svarar upp till sjuksköterskenivå för de boendes hälsa. Distriktsläkare gör regelbundna besök. I anknytning till särskilda boenden finns ofta samlingspunkter där även andra än de boende kommer för att äta i restaurang och delta i aktiviteter.

Läs mer om boendeformer för äldre

Läs mer om boendeformer för funktionsnedsatta

Uppdaterad den 16 oktober 2017