Lyssna Insia

Luften utomhus

I utomhusluften finns en mängd föroreningsämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Dessa ämnen förekommer i form av både partiklar och gaser. Höga halter av luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor. Medborgarna utsätts för högst halter av luftföroreningar vid hårt trafikerade vägar i trånga gaturum. Det är därför viktigt att tänka på att luften bör vara så ren som möjligt där människor bor och vistas.

Kvävedioxid

Kväveoxider består av två olika former. Dels kvävemonoxid som är en färglös luktfri gas, dels kvävedioxid är en gulbrun gas med en irriterande lukt vid höga halter. För att få en bild av den generella luftkvaliteten brukar man titta på halten av kvävedioxid.

Bildandet av kväveoxider

Kvävemonoxid bildas vid all slags förbränning och kommer idag främst från trafiken. I luften reagerar kvävemonoxid med syre och då bildas kvävedioxid. I större samhällen eller tätbebyggt område beror halten av kvävedioxid framförallt på hur intensiv trafiken är. Andra stora utsläppskällor är oljeeldning och vissa industriprocesser.

Kvävedioxid påverkar hälsan

Personer som lever i miljöer med höga halter kvävedioxid kan ha lättare för att få luftvägsinfektioner. Hos astmatiker kan höga halter leda till andningsbesvär. Det finns också misstankar om att kvävedioxid kan bidra till uppkomsten av allergier.

Partiklar i tätortsluften

I luften finns inte bara olika gaser utan också partiklar. Långvarig påverkan av små partiklar kan ge upphov till bland annat luftvägsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar.

Partiklar i luften brukar delas in i grupper efter deras storlek. De vanligaste är PM10 och PM2,5. PM10-partiklar har en diameter på mindre än 10 mikrometer. PM2,5 innebär att diametern är mindre än 2,5 mikrometer.

Bildandet av partiklar

De flesta partiklarna kommer från bilar och vägar. Det kan vara genom avgaser eller slitage av dubbdäck på vägen. Vedeldning och utsläpp från uppvärmning och industrier leder också till att partiklar släpps ut i luften.

Uppdaterad den 28 juni 2018

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.