Lyssna Insia

Radon

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Den bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas de radioaktiva radondöttrarna. På Boverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens hemsidor kan du läsa mer om radon och dess risker.

För att säkert veta om det finns radon inne i huset behöver du göra en långtidsmätning. Mätningen ska pågå under minst två månader under vintersäsongen (oktober-april) för att visa ett årsmedelvärde. Det behövs minst två mätdosor per bostad/lägenhet för att få ett årsmedelvärde.

Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Målet är att inga bostäder ska ha mer än 200 Bq/m3.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att utföra mätningar.

Du kan beställa mätpaket direkt från ett ackrediterat mätföretag eller via företag som arbetar med att åtgärda radon. Resultatet från mätningarna skickas till fastighetsägaren. Ange på följesedeln att miljöenheten ska få en kopia. Vi sparar resultatet och använder det vid vår tillsyn och statistik.

Ackrediterade analysföretag

På Swedacs hemsida kan du hitta ackrediterade laboratorier för mätning av radon.

Länk till Swedacs hemsida

Ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

I flerbostadshus är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda förhöjd radonhalt. Du kan vända dig till Miljöenheten för att diskutera lämpligt antal lägenheter som bör mätas i varje hus.

Miljöenheten vill gärna få ta del av analysresultatet. Beställ att en kopia skickas till oss. Har du många lägenheter är vi tacksamma för att få mätresultaten i en digital textfil anpassad för EDPVision Miljö. Vi sparar resultatet och använder det vid vår tillsyn och statistik.

Mäta radon i dricksvattnet

För att mäta radon i dricksvattnet får du själv kontakta ett laboratorium och beställa analys. På Swedacs hemsida kan du hitta ackrediterade laboratorier som analyserar dricksvatten.

Länk till Swedacs hemsida

Köpa och sälja hus

Säljaren är skyldig att upplysa om de radonproblem som den känner till. Radonhalterna ska även uppges i den energideklaration som ska göras av säljaren före försäljning.

Det är köparens ansvar att ta reda på hur mycket radon som finns i huset innan köpet är klart. Om radonhalten inte mätts på länge bör köparen se till att det görs. Om man vill göra en långtidsmätning, men inte hinner, kan köpare och säljare skriva ett avtal som ger köparen tid att göra en långtidsmätning efter inflyttningen.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.