Lyssna Insia

Byggbodar, arbetsbodar

Alla byggbodar ska uppfylla riktlinjer för etablering av arbetsbodar, container, kranar, skyltar, stängsel, skärmtak, upplag med mera som behövs för drift av arbeten som ska ske vid en fastighet.

Etablering ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Ett närmre avstånd måste berörda grannar godkänna. Placeringen ska ta hänsyn till omgivningen för att minimera störningar för kringboende och får inte innebära att trafiksäkerheten på platsen försämras.

Kräver bygglov

 • Byggbodar och arbetsbodar som står uppställda längre tid än sex månader
 • Vepa eller byggskylt kan kräva bygglov
 • Plank
 • Tillfälliga evakueringsbostäder
 • Markupplåtelse för byggetablering
 • Arbetsbodar och container på allmän platsmark behöver alltid bygglov, upplåtelse från kommunen samt polistillstånd.

Kräver inte bygglov

 • Arbetsbodar som uppfyller riktlinjer för etablering och står uppställda under kortare tid än sexmånader.

Ansökan bygglov ska innehålla

 • Ansökningsblankett, ange tidperiod
 • Situationsplan, redovisad och måttsatt placering
 • Enkla plan och fasadritningar. Skala 1:100
 • Anmälan kontrollansvarig. Vid mindre etableringar kan Samhällsbyggnadsnämnden besluta att kontrollansvarig inte behövs.
 • Kontrollplan. Detaljeringsgrad efter objektets omfattning. Brandkrav och annan säkerhet

Om din ansökan är komplett kan bygglov och startbesked lämnas samtidigt. Tänk på att du alltid måste ha ett startbesked innan du får påbörja åtgärden. Annars riskerar du att få en sanktionsavgift. Vårt mål är att hjälpa dig så fort vi kan genom en skyndsam handläggning.

Uppdaterad den 29 januari 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant