Lyssna Insia

Friggebod, Attefallshus

Friggebod

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.
Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Du kan uppföra flera friggebodar så länge byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter. Taknockshöjden över markens medelnivå får inte överstiga 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området.

Attefallshus

Det är tillåtet att bygga upp till 25 kvadratmeter stort ”attefallshus” på sin tomt utan att söka bygglov. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus alternativt som komplementbyggnad. Det vill säga som permanentbostad, garage, förråd eller gäststuga.

Du får bygga till en- och tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Du får också inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.

Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Kräver anmälan och startbesked

  • Attefallshus, kompletta ritningar krävs
  • Komplementsbostad och komplementbyggnad
  • Två mindre takkupor på en- och tvåbostadshus

Kräver inte bygglov

  • Friggebod

Kräver bygglov

  • Friggebod och Attefallshus inom detaljplanerat område som ska placeras närmre allmän platsmark än 4.5 meter. Till exempel gata, väg eller park.
Uppdaterad den 29 januari 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant