Lyssna Insia

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad kan vara ett mindre garage, förråd, fristående uthus eller liknande som hör till ett en- eller tvåbostadshus. För att räknas som ett komplement ska byggnaden underordna sig huvudbyggnaden gällande area, höjd och nockhöjd samt placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.

Kräver bygglov

  • För en komplementbyggnad krävs normalt bygglov både inom och utanför detaljplanerat område (om det är inom sammanhållen bebyggelse).
  • Att måla om, byta fasadmaterial eller takmaterial om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt.
  • Om komplementbyggnaden ska ligga närmare än 4,5 meter mot gräns mot gata.

Kräver inte bygglov

  • Friggebodar och Attefallshus (kräver anmälan och startbesked).
  • Om komplementbyggnaden är utanför både detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse (kräver anmälan och startbesked).

En komplementbyggnad får inte ligga närmre tomtgräns än 4,5 meter om inte grannen medger det.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.