Lyssna Insia

Villor, fritidshus och flerfamiljshus

För nästan allt byggande av någon omfattning behöver du bygglov. Även för väsentligt ändrad användning av en byggnad behövs bygglov. För bygglov, anmälan och övriga tillstånd betalar du en avgift enligt särskild taxa. Av miljö- och byggnadsnämnden kan du få råd om gällande bestämmelser, lämplig utformning av byggnaden med mera.

Nedan finner du vilka handlingar som byggnadskontoret behöver få in för att ta beslut.

Bygglov för Fritidshus/Bostadshus

 • Ansökan om bygglov 
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig – Ska vara certifierad, och utföra de kontroller som behövs för att säkerställa att byggherrens skyldigheter vad gäller samhällets krav och bestämmelser fullföljs vid byggnationerna.
 • Kontrollplan, kan även lämnas in i samband med det tekniska samrådet som hålls efter bygglovet är beviljat. Ska bland annat ange:  
  • Vilka kontroller som ska utföras.
  • Vem som ska utföra dessa.
  • Hur dessa ska ske (beräkningar, instrument till exempel vattenpass + måttstock och så vidare)
  • Mot vad dessa ska ske (konstruktionsritning, regler/föreskrifter) 
 • Situationsplan (Se exempelritning)
 • Fasad- och planritning
 • Sektionsritning – En genomskärning av byggnaden.
 • Eventuellt en markplaneringsritning.

Åtgärder som kräver bygglov

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Annan ändring av byggnad som innebär att byggnadens ändamål väsentligt ändras.
 • Ändring som avsevärt förändrar byggnadens utseende.
 • Murar
 • Plank

Åtgärder som kräver en anmälan

 • Bygga ett Attefallshus på högst 30 kvadratmeter.
 • Bygga en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter.
 • Ändra en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus (Attefallshus).
 • Göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Göra underhållsarbete på en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Bygga högst två takkupor utan ingrepp i konstruktionen.

Åtgärderna som kräver anmälan är förknippade med ett antal begränsningar. En skriftlig anmälan med kompletta ritningar måste göras och arbetet kräver startbesked innan det påbörjas.

Kräver inte bygglov eller anmälan

 • Inom område med detaljplan får du, på en- och tvåbostadshus, utan bygglov måla om byggnader i annan kulör om byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt. Samt om det inte finns restriktioner i detaljplan.
 • Inom område med detaljplan får du, på en- och tvåbostadshus, utan bygglov byta färg på taket om det inte påverkar byggnadens eller områdets karaktär karaktär väsentligt samt om det inte finns restriktioner i detaljplan.

Om du är osäker så kontakta oss gärna så hjälper dig att göra rätt från början.

 

Uppdaterad den 11 mars 2021

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.