Lyssna Insia

Villor, fritidshus och flerfamiljshus

När behövs det bygglov?
För nästan allt byggande av någon omfattning behöver du bygglov. Även för väsentligt ändrad användning av en byggnad behövs bygglov. För bygglov, anmälan och övriga tillstånd betalar du en avgift enligt särskild taxa. Av miljö- och byggnadsnämnden kan du få råd om gällande bestämmelser, lämplig utformning av byggnaden med mera.

Nedan finner du vilka handlingar som byggnadskontoret behöver få in för att ta beslut, klicka på rubriklänken så finner du färdiga blanketter.

Bygglov för Fritidshus/Bostadshus

 • Ansökan om bygglov, OBSERVERA! Glöm inte att ange planerat startdatum samt signera ansökan med namn och datum. 
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig – Ska vara certifierad, och utföra de kontroller som behövs för att säkerställa att byggherrens skyldigheter vad gäller samhällets krav och bestämmelser fullföljs vid byggnationerna.
 • Kontrollplan, kan även lämnas in i samband med det tekniska samrådet som hålls efter bygglovet är beviljat. Ska bland annat ange:  
  • Vilka kontroller som ska utföras.
  • Vem som ska utföra dessa.
  • Hur dessa ska ske (beräkningar, instrument till exempel vattenpass + måttstock och så vidare)
  • Mot vad dessa ska ske (konstruktionsritning, regler/föreskrifter) 
 • Situationsplan (Se exempelritning)
 • Fasad- och planritning (Se exempelritning)
 • Sektionsritning (Se exempelritning) – En genomskärning av byggnaden.
 • Eventuellt en markplaneringsritning.

Åtgärder som kräver bygglov

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Annan ändring av byggnad som innebär att byggnadens ändamål väsentligt ändras.
 • Ändring som avsevärt förändrar byggnadens utseende.
 • Murar
 • Plank

Åtgärder som kräver en anmälan

 • Bygga ett Attefallshus på högst 25 kvm.
 • Bygga en komplementbyggnad på högst 25 kvm.
 • Ändra en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus (Attefallshus).
 • Göra en tillbyggnad på högst 15 kvm.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Göra underhållsarbete på en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Bygga högst två takkupor utan ingrepp i konstruktionen.

Åtgärderna som kräver anmälan är förknippade med ett antal begränsningar. En skriftlig anmälan med kompletta ritningar måste göras och arbetet kräver startbesked innan det påbörjas.

Kräver inte bygglov eller anmälan

 • Inom område med detaljplan får du, på en- och tvåbostadshus, utan bygglov måla om byggnader i annan kulör om byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt. Samt om det inte finns restriktioner i detaljplan.
 • Inom område med detaljplan får du, på en- och tvåbostadshus, utan bygglov byta färg på taket om det inte påverkar byggnadens eller områdets karaktär karaktär väsentligt samt om det inte finns restriktioner i detaljplan.

Om du är osäker så kontakta oss gärna så hjälper dig att göra rätt från början.

 

Uppdaterad den 16 oktober 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant