Lyssna Insia

Lantbruk

Miljöenheten har ansvar för att göra tillsyn på lantbruk och hästgårdar. Syftet med tillsynen är att minska påverkan på människor och på miljön.

Det är storleken på lantbruket som avgör hur ofta miljöenheten gör tillsyn. Vi anpassar besöket efter din verksamhet. Vid besöket kontrollerar vi hur du följer lagen och hur du arbetar för att minska din verksamhets påverkan på människor och miljön. Vi tittar på jordbruket och vilka rutiner du har.

Vid besöket tittar vi bland annat på:

  • lagring av stallgödsel
  • spridning av stallgödsel
  • hantering av kemiska bekämpningsmedel
  • hantering av brännoljor och smörjoljor
  • hantering av övriga kemikalier
  • hantering av avfall och farligt avfall
  • egenkontroll

Efter inspektionen får du en kontrollrapport. Där står det bland annat vad vi sett och vilka eventuella åtgärder som du behöver göra.

För inspektionen får du betala en avgift. De mindre lantbruken betalar en timavgift för den tid inspektionen tar. De stora lantbruken betalar en årlig avgift.

Lagar och regler

Det finns en mängd olika lagar och regler som styr jordbruksverksamhet. Jordbruksverket är den centrala myndigheten för lantbruk. På deras hemsida hittar du mer information om lantbruk och lagar. Flera av de lagar som rör miljöfarliga verksamheter gäller också för lantbruk. Det kan till exempel vara regler om lagring av brännolja, hantering av köldmedier eller utsläpp av avloppsvatten.

Du kan kontakta oss på miljöenheten om du har frågor om lantbruk eller hästgårdar. Observera att vi inte har hand om djurskydd. Det är Länsstyrelsen som har hand om det.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.