Värmepump

Värmepump som tillvaratar värme från berg, jord, grund och ytvatten har blivit ett populärt sätt att minska både kostnad och energiförbrukning för uppvärmning. Installationen kan medföra risker för miljön, bland annat kan grundvattnet påverkas. Du måste därför ha anmält installationen till miljöenheten innan du installerar värmepumpen. Om du installerar en värmepump utan att anmäla blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Anmälan

Anmälan av installation av jord- och bergvärmepumpar ska vara skriftliga och lämnas in i god tid (senast sex veckor innan). Till anmälan ska du skicka med:

  • tomtkarta i lämplig skala
  • grannars energihål
  • befintliga avloppsanläggningar
  • vattentäkter inom 50 meter från borrhålet
  • I en del områden måste du ha tillstånd för att få installera en värmepump. Detta gäller främst i vattenskyddsområden för grundvattentäkter.  Hör av dig till kommunen för mer information om vilka områden som berörs.

Fastighetsägarens ansvar

När du lämnat in din anmälan får berörda grannar möjlighet att lämna in synpunkter och förutsättningar på platsen kontrolleras. Du får därefter ett föreläggande med försiktighetsmått som ska följas både vid borrning och installation. Det är du som fastighetsägare som ansvarar att försiktighetsmåtten följs. Det är därför viktigt att du visar tillståndet för eventuell borrare och installatör. Det är även viktigt att kontrollera att eventuellt borrvatten (så kallad borrkax) tas omhand. Vid otillåtet utsläpp som sätter igen dagvattenbrunnar är det du som fastighetsägare som får betala ersättning för slamsugning och spolning av ledningsnätet.

Hörande av grannar

Vid en placering av borrhålet som kan påverka grannar (exempelvis om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns) får grannar lämna sina synpunkter på placeringen. För att korta ner ansökningstiden kan du själv informera grannar om installationen samt lämna in blankett om grannmedgivande.

Värmepumpar inom vattenskyddsområde

Ett område kan enligt miljöbalken förklaras som vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kommer att utnyttjas för vattentäkt. För varje vattenskyddsområde finns särskilda skyddsföreskrifter. Vattenskyddsområden är indelade i primär, sekundär och tertiär skyddszon. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet kan innebära att det krävs tillstånd eller rent av är förbjudet att anlägga en jord-, ytvatten- eller bergvärmepump inom området.

Kostnad och handläggningstid

Vid en komplett ansökan är handläggningstiden upp till fyra veckor. Miljöenheten tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.