Lyssna Insia

Vindkraft

I Dorotea kommuns nordvästra del finns 18 stycken uppförda vindkraftverk. Kommunen äger själv ett av verken.

Att bygga vindkraftverk och använda vindenergin är viktigt för att nå miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. Utbyggnaden i kommunen måste dock ske utifrån en helhetssyn så att elproduktionen maximeras och den negativa miljöpåverkan minimeras.

Tillägg till översiktsplan
I Tema vindkraftPDF (pdf, 3.6 MB), ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, pekar kommunen ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft. Ett tematiskt tillägg gäller jämsides med den kommunomfattande översiktsplanen.

Läs mer om Vindkraft i Översiktsplaneringen

Syftet med Tema vindkraft är att ange förutsättningar för en framtida utbyggnad av vindkraft i Hässleholms kommun. Syftet är också att ge ett samlat politiskt förankrat underlag för efterkommande tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Tema vindkraft antogs av kommunfullmäktige. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till Tema vindkrafts aktualitet.
Områden med hög prioritet för vindkraft
Som en del av en strategi för vindkraftsutbyggnad pekade Hässleholms kommun ut områden där vindkraft kan få högre prioritet än andra allmänna intressen. Ett av dessa områden, del av Matterödsåsen, togs bort vid aktualitetsförklaringen och de tre områden som är kvar är nu:
delar av Nävlingeåsen
ett område väster om Vittsjö
ett område öster om Emmaljunga.
Helst vindkraft i grupper
För att få ett optimalt nyttjande av vindenergin bör vindkraftverk etableras i grupper eller parker.  Etablering av enstaka verk ska normal inte medges. Hässleholms kommun anser även att vindkraftsetableringar ska lämplighetsprövas i detaljplan. För kartor och utredningar, se Tema vindkraft.

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant