Vindkraft

I Dorotea kommuns nordvästra del finns 18 stycken uppförda vindkraftverk. Kommunen äger själv ett av verken.

Att bygga vindkraftverk och använda vindenergin är viktigt för att nå miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. Utbyggnaden i kommunen måste dock ske utifrån en helhetssyn så att elproduktionen maximeras och den negativa miljöpåverkan minimeras.

Tillägg till översiktsplan

I Tema vindkraftPDF (pdf, 3.6 MB), ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, pekar kommunen ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft. Ett tematiskt tillägg gäller jämsides med den kommunomfattande översiktsplanen.

Länk till mer infomrmation om Vindkraft i Översiktsplaneringen

Syftet med Tema vindkraft är att ange förutsättningar för en framtida utbyggnad av vindkraft i Dorotea kommun. Syftet är också att ge ett samlat politiskt förankrat underlag för efterkommande tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.