Lyssna Insia

Riksintressen

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden.

Varför har vi riksintressen?

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen. Riksintressen ska behandlas och redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. Tanken är också att riksintressena ska kunna bli föremål för diskussion och utveckling men även ifrågasättande och förändring.

Vad är ett riksintresse?

Begreppet riksintresse används om två olika typer av områden. Dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk.

Vilka riksintressen finns i Dorotea kommun?

På Boverkets hemsida finns en karttjänst som redovisar riksintressen i hela Sverige

Länk till Boverkets karttjänst

På Länsstyrelsens hemsida finns mycket att läsa om riksintressen.

Länk till Länsstyrelsens information om riksintressen

 

Uppdaterad den 5 februari 2017