Lyssna Insia

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. De egenskaper som kemiska växtskyddsmedel har gör dessa också mer eller mindre hälso- och miljöfarliga. För att skydda människor, djur och växter finns regler för hantering av kemiska växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Försiktighetsåtgärder

För alla kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad. Fråga efter bladet i butiken där du köpt ditt bekämpningsmedel. Säkerhetsdatabladet innehåller viktig information om bekämpningsmedlet, så läs det alltid innan du börjar använda medlet.

Bekämpningsmedel är framställda för att påverka levande organismer. Det innebär att ett medel som ska användas för att bekämpa myror även kan påverka andra djur. Om det till exempel står i säkerhetsdatabladet att myrmedlet ska förvaras oåtkomligt för katter, så ska du inte använda medlet om du har katter i din trädgård.

Regler och tillsyn

Det finns ett omfattande regelverk kring användningen av växtskyddsmedel. Det är miljöenheten som har ansvaret för tillsynen av användningen av medlen. 

Godkännande

Växtskyddsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda medlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en.

Länk till Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister

Klassning

När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande behörighetsklasser.

  • Klass 1 - medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.
  • Klass 2 - medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.
  • Klass 3 - medel som får användas av var och en.

Anmälan

För att sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på idrottsanläggningar, banvallar och skolgårdar ska en skriftlig anmälan lämnas till miljöenheten.

Tillstånd

För att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på tomtmark vid flerfamiljshus eller inom vattenskyddsområde ansöker man hos miljöenheten.

Ansökan/anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. 

Länk till E-tjänster och blanketter

Avgift

Miljöenheten tar ut timavgift för handläggning av din anmälan eller ansökan enligt taxan som är fastställt av kommunfullmäktige.

Länk till Avgifter och taxor

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.

Att tänka på

För att få sprida bekämpningsmedel klass 1 och 2 krävs särskild behörighet. Den som sprider växtskyddsmedel ska ta hänsyn till skyddsavstånd till känsliga områden och annans egendom. Skulle det ske en olycka till exempel ett större läckage, ska räddningstjänsten underrättas omedelbart.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.