Detaljplaner

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelsen ska utformas inom ett område. Detaljplanen kan omfatta ett par kvarter eller några fastigheter och gäller tills den ändras eller upphävs.

Innan mark kan bebyggas måste det i de flesta fall finnas en detaljplan. Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, vilken användning marken ska ha, hur byggnaderna ska placeras och hur höga husen får vara.

Vid arbetet med framtagande av detaljplan är kommunen skyldig att samråda med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Planbesked kan begäras av den som avser att genomföra något, som förutsätter en ny detaljplan.

Miljö och byggnadsnämnden beslutar om planbesked. Kostnader för planbesked tas ut enligt fastställd taxa.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Aktuellt

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.