Lyssna Insia

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga planering när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vattnet. Man kan göra fördjupningar av översiktsplanen för områden som behöver studeras mer detaljerat.

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur stadens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna intressen sker först i andra former.

Aktuell översiktsplan

Just nu pågår arbetet med att se över och revidera kommunens gällande översiktsplan.

Länk till nu gällande översiktsplan

Tillägg till översiktsplan

Kommunen kan också ändra sin översiktsplan genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse. Ett sådant tematiskt tillägg är kommuntäckande. I Dorotea kommun finns tillägg för vindkraft samt Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Länk till mer information om vindkraft

Länk till mer information om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.