Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, den så kallade LIS-planen, utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. De tematiska tilläggen och översiktsplanen ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning.

LIS-planen syftar till att peka ut områden längs sjöar och vattendrag i Dorotea kommun där det ska förekomma lättnader i strandskyddet. Genom en ändring i strandskyddslagstiftningen den 1 juli 2009 har ett nytt särskilt skäl för strandskyddsdispens tillkommit, där en dispens kan beviljas om en åtgärd eller anläggning bidrar till att gynna landsbygdsutvecklingen.

Länk till LIS-plan

Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.