Så kan du påverka

I planprocessen som också är en demokratisk process finns möjligheter att lämna synpunkter enligt plan- och bygglagen (PBL)

Alla berörda ska få en möjlighet att ge synpunkter på en plans utformning och genomförande. De som räknas som berörda av en planprocess brukar vara fastighetsägare och boende inom planområdet och i anslutning till planområdet. Utöver privatpersoner får även länsstyrelsen, statliga myndigheter och andra organisationer vara med och komma med synpunkter.

Synpunkter på ett planärende kan lämnas flera gånger.

  • Under programsamråd, till exempel om platsen är lämplig
  • Under detalplanesamråd, till exempel utformningsfrågor av området som antal våningar och internt vägnät
  • Vid granskningsutställning. Du kan se om dina synpunkter blivit tillgodosedda, om inte har du nu en ny möjlighet till att påverka

Vid samråd om planprogram, programsamråd, är det extra viktigt att ge synpunkter på förslaget. Förslaget är fortfarande i ett tidigt skede och det finns goda möjligheter att bearbeta det.

Uppdaterad den 26 oktober 2016

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.