Lyssna Insia

Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsyn innebär att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa och för miljön. Med "olägenhet" menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är obetydliga eller helt tillfälliga.

En störning kan exempelvis vara

  • bristfällig ventilation
  • radon
  • buller
  • mögel
  • för hög eller låg temperatur
  • förorenat dricksvatten
  • lukt
  • skadedjur

Tillsynen innefattar skolor, förskolor och idrottsanläggningar, verksamhet för hygienisk behandling och lokaler för uthyrning samt flerbostadshus och hus som hyrs ut.

Lagar och regler

Hälsoskyddsarbetet regleras framför allt av Miljöbalken, Socialstyrelsens föreskrifter och råd, Smittskyddslagen, Strålskyddslagen och Tobakslagen.

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. Anmälningspliktiga är de som innebär risk för blodsmitta genom användning av stickande och skärande verktyg. Dit hör piercing, tatuering, fotvård med mera. Förutom vid nyetablering ska anmälan ske vid ändring/lokalbyte/utbyggnad. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Solarier

Solarier som upplåts till allmänheten är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.

För företagare

Du som är företagare eller tänker starta ett företag behöver känna till vilka lagar och regler som gäller

Länk till mer information om regler för hygienlokaler

Länk till mer information om regler för undervisningslokaler

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.