Krav på reningsgrad

Miljöskydd

I hela Dorotea kommun gäller generellt normal skyddsnivå för miljöskydd. Om avloppet är planerat närmare vattendrag än 100 meter kan man räkna med en snabb transport av näringsämnen och då gäller kravet på hög skyddsnivå. Varje ärende prövas enskilt utifrån de förutsättningar som gäller på platsen.

Hög skyddsnivå

Anläggningen ska förväntas uppnå minst 90% reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7, minst 90% reduktion av fosfor och minst 50% reduktion av kväve.

Normal skyddsnivå

Anläggningen ska förväntas uppnå minst 90% reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7 och minst 70% reduktion av fosfor.

Hälsoskydd

För hälsoskydd görs alltid en bedömning där miljöenheten tar hänsyn till anordningens robusthet, rening av sjukdomsframkallande mikroorganismer samt platsen för utsläpp av renat avloppsvatten. Hårdare krav gäller exempelvis i vattenskyddsområden, nära brunnar, nära badplatser, i närheten av betande djur eller i områden där många människor vistas.

Om det finns vattentäkter nedströms platsen där man tänkt sitt avlopp kan det behövas tät avloppsanläggning där utloppet leds i en tät ledning förbi vattentäkterna nedanför. Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 ger vägledning till vilka skyddsavstånd som krävs.

Kraven som gäller i Dorotea är hämtade från Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanläggningar. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har sedan 2011 tagit över ansvaret för bland annat avloppsfrågor från Naturvårdsverket.

Hög skyddsnivå

Anläggningen ska reducera utsläppen av bakterier och virus till ett absolut minimum, och samtidigt vara så robust som möjligt, det vill säga kräva minimalt med skötsel och tillsyn och innehålla få delar som kan göra att funktionen avtar eller upphör på kort tid.

Normal skyddsnivå

Anläggningen ska reducera utsläppen av bakterier och virus och samtidigt vara robust, det vill säga kräva minimalt med skötsel och tillsyn.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.