Vad innehåller avloppsvattnet

Avloppsvatten innehåller näringsämnen och bakterier som finns naturligt i vår miljö, men när de kommer ut i för stora mängder eller på fel plats blir de till föroreningar som kan påverka vår miljö och vår hälsa negativt. Därför måste vårt avloppsvatten renas på ett bra sätt.

Smittämnen

Avloppsvatten kan innehålla bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur. Det är framförallt på grund av denna risk som avloppsvattnet måste renas för att inte utgöra risk för människors hälsa.

Näringsämnen

Näringsämnen som kväve och fosfor i avloppsvattnet, framförallt från toaletten, är en resurs som kan fungera som gödning för växter. Men om samma näringsämnen istället släpps ut i diken och vattendrag i för stora mängder bidrar dessa ämnen istället till övergödning av sjöar och hav. Övergödningen leder till en onormalt stor tillväxt av alger och andra växter som när dom dör förbrukar syre vid nedbrytningen. På så sätt leder övergödning till syrebrist och i värsta fall döden för fisk och bottenlevande djur.

Mediciner och kemikalier

Avloppsvattnet kan innehålla rester från mediciner och kemikalier från hushållen. Det är mycket viktigt att tänka på att allt som hälls ut i avloppet kommer ut i vår miljö! En avloppsanläggning klarar inte av att rena annat än toalett-, bad-, disk och tvättvatten. Mediciner som blivit kvar ska lämnas in till apoteket och kemikalier till en mottagningsstation för farligt avfall.

Glykol i avloppet

Använd aldrig glykol i dina vattenlås för att förhindra frysning. Det finns alternativa metoder som är bättre.

Vatten från backspolning

Vatten som backspolat ett vattenreningsfilter bör omhändertas som dag- eller takdräneringsvatten, exempelvis till en stenkista eller annan anläggning för dräneringsvatten. Vattnet från backspolningen bör inte avledas till avloppsanläggningen. Den främsta anledningen är att det går åt stora mängder vatten på kort tid vid backspolning och avloppet blir därför snabbt överbelastat. Backspolningen innehåller dessutom ämnen som kan förstöra biohuden i avloppsanläggningen och därmed försämra reningen.

Uppdaterad den 29 april 2020

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.