Lyssna Insia

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar. Historiskt sett har dagvatten avletts i ledningar för att sedan släppas ut i ett vattendrag. En del dagvatten avleds i kombinerade ledningar, det vill säga att spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning till reningsverket.

Till våra reningsverk kommer det idag en stor andel ovidkommande vatten.  Det är vatten som inte är rent spillvatten, till exempel dagvatten och dricksvatten från läckande vattenledningar. Kommunen arbetar mycket med att minska volymen ovidkommande vatten genom att förbättra ledningsnätet och även fördröja dagvattnet. Om dagvattnet fördröjs så kommer ett jämnare flöde till reningsverken vilket förbättrar reningsprocessen.

Du som fastighetsägare kan hjälpa till

Separering

Om du redan idag har en dagvattenservis ska du se till att ditt dagvatten är kopplat till dagvattenservisen. Om kommunen gör dagvattenseparering för ditt område ska du separera inne på din fastighet så att ditt spillvatten och dagvatten leds till respektive servis.

Servisledningar i gott skick

Se till att dina ledningar är i gott skick så att spillvattenledningen inte tar in dagvatten. Dina ledningar inne på din fastighet behöver bytas precis som till exempel ditt tak.

Använd regnvattnet i din trädgård​

Du kan också använda regnvatten i din trädgård. Samla upp regnvattnet i en tunna och använd att vattna med. Eller led regnvattnet via rör eller plattor till en liten damm eller fågelbad.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se