Ledningsnät

Ledningsnätet i Dorotea kommun består av många kilometer ledning. Det finns tre typer av ledningsnät.

Dricksvattenledningar

Ledningar som levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken till er konsumenter. Det vanligaste ledningsmaterialet är gjutjärn och plastmaterial. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

Spillvattenledningar

Dessa ledningar transporterar avloppsvatten till våra reningsverk och det vanligaste ledningsmaterialet är betong. På grund av topografin och avståndet till reningsverken krävs att ledningsnätet kompletteras med pumpstationer.

Dagvattenledningar

Ledningar som leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till recipienten i huvudsak. Här är också betong det vanligaste ledningsmaterialet.

För att ha kontroll över förlusterna från dricksvattennätet sker årligen mätningar av läckaget. Dessa mätningar ligger sedan till grund för planering av underhållsinsatser på dricksvattennätet. Planering av underhållsinsatser på avloppsnätet sker bland annat utifrån mätningar/beräkningar av inläckage från regnvatten på avloppsnätet. Inläckage av regnvatten på avloppsnätet kan ge stora ökningar av flödet till reningsverken och åtgärdas därför kontinuerligt.

Uppdaterad den 21 juni 2018

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Samhällsbyggnadsingenjör
/Driftledare Västra
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Marie Jansson-Andersson
Telefon: 072 - 227 70 93 
marie.jansson-andersson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se