Lyssna Insia

Ledningsnät

Ledningsnätet i Dorotea kommun består av många kilometer ledning. Det finns tre typer av ledningsnät.

Dricksvattenledningar

Ledningar som levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken till er konsumenter. Det vanligaste ledningsmaterialet är gjutjärn och plastmaterial. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

Spillvattenledningar

Dessa ledningar transporterar avloppsvatten till våra reningsverk och det vanligaste ledningsmaterialet är betong. På grund av topografin och avståndet till reningsverken krävs att ledningsnätet kompletteras med pumpstationer.

Dagvattenledningar

Ledningar som leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till recipienten i huvudsak. Här är också betong det vanligaste ledningsmaterialet.

För att ha kontroll över förlusterna från dricksvattennätet sker årligen mätningar av läckaget. Dessa mätningar ligger sedan till grund för planering av underhållsinsatser på dricksvattennätet. Planering av underhållsinsatser på avloppsnätet sker bland annat utifrån mätningar/beräkningar av inläckage från regnvatten på avloppsnätet. Inläckage av regnvatten på avloppsnätet kan ge stora ökningar av flödet till reningsverken och åtgärdas därför kontinuerligt.

Uppdaterad den 21 juni 2018

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se