Lyssna Insia

Överklaga beslut

Det finns två olika sätt att klaga på ett beslut som fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd. En förtroendevald eller anställd kan också besluta på nämndens vägnar enligt så kallad delegation.

Vilken av de två olika överklagningsätten som får användas beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Normalt kan detta sätt att överklaga användas om den som fattat beslutet inte meddelat annat. Rätt att överklaga har alla som är "kommunmedlemmar" vilket innebär bl.a. alla som är folkbokförda i kommunen eller äger fast egendom här.

Överklagandet ska skickas in till Förvaltningsrätten i Umeå inom tre veckor från det att justerat protokoll över beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla. Anslagstavlan finns i kommunhuset, Storgatan 42. Förvaltningsrätten i Umeå prövar bara "lagligheten" av beslutet och alltså inte lämpligheten av beslutet. Mera om laglighetsprövning kan du läsa i kommunallagen 13 kapitlet 1§.

Förvaltningsbesvär

Detta besvärssätt används när du vill klaga på en nämnds beslut. Här ska inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet prövas. Alla kommunmedlemmar kan inte överklaga de beslut som här är aktuella. Det handlar ofta om att någon ansökt om en rättighet t.ex. bygglov eller försörjningsstöd.

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har därför endast den som berörs av beslutet och om det gått honom eller henne emot. Den som fattat det beslut som du vill överklaga är skyldig att meddela hur överklagande av beslutet görs en s.k. "besvärshänvisning". Även här är besvärstiden tre veckor och räknas från det att du tog del av beslutet. Till skillnad från "laglighetsprövning", se ovan, ska överklagandet skickas till den nämnd/person som fattat beslutet.

I besvärshänvisningen ska man meddela till vilken instans, antingen en myndighet t.ex. länsstyrelsen eller en förvaltningsdomstol i detta fall, Förvaltningsrätten i Umeå, som överklagandet ska ställas.

Uppdaterad den 18 maj 2021

Kontakt Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

Telefon: 090-17 74 00
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se

Besök Förvaltningsrättens hemsida