Teknik och service

Teknik och service ansvarar för kommunens gator, fastigheter, renhållning samt vatten och avlopp.

Teknik och service är den del av kommunen som sköter om det mesta av det fysiska som Doroteaborna ser omkring sig i kommunen. Det är vi som sköter om  parkerna som barnen leker i på somrarna, vägarna vi går, cyklar och kör på om dagarna. Det är vi som ser till att det kommer vatten ur kranarna till morgonkaffet. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Dorotea.

Gator och vägar

Teknik och service ansvarar för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser samt parkeringsfrågor. 

Vatten och avlopp

Vi producerar och levererar dricksvatten, avleder dagvatten, renar spillvatten och ansvarar för byggande, drift och underhåll av de anläggningar och det ledningsnät som ingår i VA-systemet.

Avfallshantering

Det är vi på Teknik och service som ser till att du kan bli av med dina hushållssopor. Vi hämtar dem med en sopbil och fraktar dem därefter till en godkänd förbränningsanläggning. Vi tar även hand om slammet från enskilda avloppsanläggningar och från kommunens reningsverk.

I kommunen finns två återvinningsstationer avsedda för hushållet i Dorotea och Borgafjäll.

Mät- och utredningsverksamhet

Teknik och service ansvarar för markfrågor, skötsel av kommunägda skogar, jordbruksmark och vatten. Vi ajourhåller även primärkarta och levererar inmätningar till Lantmäteriet. Vi handlägger köp och försäljning av kommunens fastigheter, samt arrenden och avtal för kommunens mark.

 

Uppdaterad den 1 juni 2021

Länk till Felanmälan

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se