Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och går att jämföra med riksdagen på central nivå. De 25 ledamöterna och 16 ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

 

Christer Eriksson (S) är kommunfullmäktiges ordförande för tiden 2018-11-22 intill det sammanträde då val av styrelse och nämnder förrättas nästa gång.

Telefon: 070-522 49 97
E-post: christer.dorotea@gmail.com 

 

Thomas Markusson, L, är kommunfullmäktiges vice ordförande.

Telefon: 070-337 14 89
E-post: t.markusson@icloud.com

 

Arne Näslund, DKL, är kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

Telefon: 070-340 95 33
E-post: arne.naslund@gmail.com

 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiella frågor och av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen

De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna. Ärenden som tas upp i kommunfullmäktige måste vara beredda av berörd nämnd och av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige sammanträder normalt 4 gånger per år. Sammanträdena som är offentliga äger rum i A-salen vid Medborgarhuset i Dorotea. 

Allmänhetens frågestund

Du är alltid välkommen att besöka sammanträdena. Kommunfullmäktige inleds alltid med allmänhetens frågestund. Den som behöver språkligt stöd för att ställa frågor ska meddela ledningskansliet i god tid så relevanta resurser kan förberedas.

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utses en valberedning. Valberedningens uppgift är att förbereda de val som kommunfullmäktige ska förrätta. Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Uppdaterad den 22 september 2020

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Kommunalråd och allmänna utskottets ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson, C
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin, S
maria.modin@dorotea.se 

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se