Nämnder

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de villkor som gäller för verksamheten.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Det finns en nämnd i Dorotea kommun samt en gemensam överförmyndarnämnd. Miljö- och byggnadsnämnden har egen förvaltning och ett kontor, som utför det arbete som nämnden bestämmer. Miljö- och byggnadsnämnden utövar också tillsyn på kommunstyrelsens verksamheter. Den gemensamma överförmyndarnämnden sköts administrativt av Lycksele kommun.

Därutöver finns en tredje nämnd, valnämnden, som träder i tjänst inför de år det är allmänna val. Valnämnden administreras av kommunstyrelsens kansli.

  • Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • Nämnderna beslutar i ärenden som kommunfullmäktige har delegerat i särskilt reglemente för respektive nämnd
  • Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • Nämnderna genomför beslut som fattas i fullmäktige

Kommunens nämnder

Länt till miljö- och byggnadsnämnden

Länk till valnämnden

Uppdaterad den 20 maj 2021

Nämnder

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Valnämnden
Kanslichef
Magdalena Eliasson
magdalena.eliasson@dorotea.se