Lyssna

Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets uppgift är att samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet, ta fram underlag samt prioritera och besluta om inriktning av förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Folkhälsorådet

Handikapp- och pensionärsrådet (KHPR)

Handikapp- och pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapp- och pensionärsorganisationerna och Dorotea kommun. KHPR ska också fungera som ett remiss och referensorgan i frågor som rör handikappade och äldre.

Handikapprådet

Pensionärsrådet

KPR, Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisation inom kommunen och Dorotea kommun samt ett remiss- och referensorgan i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet

Samiska samrådsgruppen

Minoriteterna ska ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Till exempel användande av ekonomiska resurser avsatta för minoritets- politiska åtgärder, särskilt viktigt att diskutera är frågor som rör bland annat förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor och annan kulturverksamhet.

Läs mer om Samiskt samråd här Saemien raerie

 

Uppdaterad den 19 oktober 2017