Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Rådet för hälsa och tillgänglighet

Från och med 2019 slås tidigare Folkhälsorådet och Kommunala handikapp- och pensionärsrådet ihop till ett gemensamt råd med namnet Rådet för hälsa och tillgänglighet.

Rådet kommer att bestå av representanter från kommunen, Västerbottens läns landsting, pensionärsorganisationerna, och funktionshindersorganisationerna. representanter från övriga civilsamhället kan också ingå eller vid vissa tillfällen inbjudas till rådets möten.

Ett av rådets uppgifter är att samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet, ta fram underlag samt prioritera och besluta om inriktning av förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Rådet ska också vara en kanal för  ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinders- och pensionärsorganisationerna och Dorotea kommun. Samt fungera som ett remiss- och referensorgan i frågor som rör funktionshindrade och äldre.

Samiska samrådsgruppen

Minoriteterna ska ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Till exempel användande av ekonomiska resurser avsatta för minoritets- politiska åtgärder, särskilt viktigt att diskutera är frågor som rör bland annat förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor och annan kulturverksamhet.

Läs mer om Samiskt samråd här Saemien raerie

 

Uppdaterad den 14 juli 2020