Saemien raerie - Samiskt samråd

Samråden bör ske på ett systematiskt och regelbundet sätt. Minoriteterna ska ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Till exempel användande av ekonomiska resurser avsatta för minoritets- politiska åtgärder, särskilt viktigt att diskutera är frågor som rör bland annat förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor och annan kulturverksamhet.

Den samiska samrådsgruppen består i dagsläget av 6 personer från den samiska befolkningen inom kommunen samt samisk samordnare och näringslivschefen.

Samrådsgruppen ska vara delaktig i de beslut som berör och påverkar samerna inom kommunen, verka som en referensgrupp vad gäller fördelning av kommuns del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråk.

Samrådsgruppen har cirka 4-6 möten per/år.

Läs mer om Samisk förvaltningskommun här Saepmie

Uppdaterad den 14 juli 2020