Ekonomi och budget

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Detta sker i samband med att fullmäktige bestämmer budgeten för kommande års verksamhet.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utförs i enlighet med mål för både verksamheten och ekonomin.

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan kommunernas syfte är att driva verksamhet.

En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation ska bära sina kostnader.

Motiv till överskott

  • Överskottet ska användas för att finansiera del av investeringar. Nya investeringar är normalt dyrare beroende på inflation och på att teknik och krav avancerat. Överskottet måste till för att täcka fördyringen. Till exempel om kommunen behöver ersätta en gammal skola som byggdes för 50 år sedan, kostar det mycket mer nu än för 50 år sen. För att kommunen ska ha råd att bygga den nya skolan krävs att man under de 50 åren täckt in den fördyringen med vinster.

  • Kommunernas pensionsredovisning är lite besynnerlig. Pensionsrätt som är intjänad före 1998 har inte kostnadsförts. När dessa pensioner ska börja betalas ut till de stora 40-talistkullarna kommer denna kostnad att öka. Under en lång tid kommer kommunen att ha betydande kostnad för detta. För att inte skjuta över kostnader på framtida skattebetalare behöver kommunen bygga upp en reserv för detta. Pensionsintjänandet från och med 1998 belastar däremot resultatet varje år.

  • Reserv för oförutsedda kostnader. Till exempel högre löneökning än beräknat i avtalsrörelsen innebär stora kostnader för en kommun, lägre skatteintäkter i en lågkonjunktur.

Kommunens finansiella mål under mandatperioden

Kommunfullmäktige bestämmer varje år finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Målen handlar om hur stor del i procent av skatteintäkter och statsbidrag som verksamhetens kostnader högst får uppgå till, samt mål om amortering av skulder.

Kontakta oss gärna för mer information om de finansiella målen!

 

 

Uppdaterad den 13 juli 2020

Ekonomienheten

Ekonomichef
Simon Blomberg
Telefon: 0942 - 140 20
simon.blomberg@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Ekonom
Stefan Eriksson
Telefon: 0942 - 140 65
stefan.eriksson@dorotea.se

  • Leverantörshantering
  • Bokföring

Ekonomiadministratör
Peter Strömberg
Telefon: 0942 - 140 22
peter.stromberg@dorotea.se

  • Autogiro
  • Bokföring av in- och utbetalningar
  • Påminnelser, krav och kronofogdeärenden