Lyssna Insia

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Samerna har också även särskild ställning som urfolk.

Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett gemensamt nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen. I uppdraget ingår också att genom rådgivning, information och liknande verksamhet bistå myndigheter vid tillämpning av lagen.

Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska minoritetsspråken.

Rättigheterna för samiska, finska och meänkieli är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena men man får inte glömma bort att den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och att alla de fem nationella minoriteterna har rättigheter.

Gemensamt för alla kommuner är att man ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Minoritetsspråken är dessutom skyddade i två lagar, i språklagen som kom i juli 2009 och nu i den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I lagarna står det uttryckligen att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det kan ske på olika sätt och till stor del handlar det om att möta kraven från minoriteternas sida.

Ingår inte din kommun i förvaltningsområdet? Grundskyddet i lagen gäller ändå.

Detta gäller för alla Sveriges kommuner

Information

Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen. Informationen kan ske på svenska och/eller på det nationella minoritetsspråket.

Samråd

De nationella minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem. Samråd är viktiga eftersom de bekräftar minoriteternas närvaro i kommunen och ger dem en chans till delaktighet i den lokala politiken.

Språket

Minoriteterna ska ges möjligheter att lära sig och/eller bevara sitt språk. 

Anställdas kunskap

Personalen på en förvaltningsmyndighet måste vara insatt i lagstiftningen för att kunna informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter. Kommunala handlingsplaner och policydokument för tvåspråkighet är bra verktyg för att personalen ska vara insatta i frågorna.

Krav i kontakt med myndigheterna

Finns det personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska så har den enskilde rätt att i egna ärenden använda sitt språk vid muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheterna.

Förvaltningsmyndigheterna ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i enskildas kontakter med myndigheter.

Förvaltningsmyndigheterna har rätt att bestämma tider och platser för att ta emot den som talar finska, meänkieli eller samiska. Myndigheterna har också rätt att ha särskilda telefontider.

Äldreomsorg

Om det finns personal inom äldreomsorgen som behärskar finska, meänkieli eller samiska så ska det erbjudas service och omvårdnad på minoritetsspråken. 

Statliga myndigheter

Enskilda har alltid rätt att använda finska och samiska i skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Modersmålsundervisning

Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen i kraft som innebär att elever som tillhör de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål. Tidigare krävdes att du som elev skulle ha en vårdnadshavare som hade språket som modersmål och att du skulle ha grundläggande kunskaper i språket, nu räcker det att du tillhör minoritetsgruppen. Undervisning i minoritetsspråken ska erbjudas även om det endast är en elev som vill läsa språket.

Dorotea kommun förvaltningsområde för samiska

Dorotea tillhör förvaltningsområde för samiska språket sedan 2012. Det betyder att du som same har flera särskilda rättigheter.

Rätt till service på samiska

Du har rätt att använda samiska i dina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende där kommunen är beslutsfattare. Du har också rätt till skriftlig översättning av beslut och motivering.

Rätt till äldreomsorg på samiska

Inom äldreomsorgen har du rätt till äldreomsorg helt eller delvis på samiska. På äldreboende Bergvattengården finns en avdelning med samisk profilering. Information om boendefrågor kan du få genom våra biståndshandläggare.

Läs mer om samisk äldreomsorg här Voereshokse

Rätt till förskola på samiska

Lagen ger dig som föräldrar rätt att få förskola till dina barn, helt eller delvis, på samiska. I kommunen bedrivs det samiskprofilerad förskoleverksamhet i Dorotea på förskoleavdelningen Björnen och i Borgafjäll på pedagogiska omsorgen Rävlyan.

Läs mer om samisk förskoleverksamhet här Aarhskuvle

Information om lagen om nationella minoriteter på minoritetspråk:

Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (Svenska)

 Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (Sydsamiska)
- Få Dina rättigheter uppläst på sydsamiska

Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (Nordsamiska)
- Få Dina rättigheter uppläst på nordsamiska

Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (Lulesamiska)
- Få Dina rättigheter uppläst på lulesamiska

Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (meänkieli)
- Få Dina rättigheter uppläst på Meänkieli

Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (finska)
- Få Dina rättigheter uppläst på finska

Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (jiddisch)
- Få Dina rättigheter uppläst på jiddish

Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (Romani arli)
- Få Dina rättigheter uppläst på romani chib

Minoritetsspråklagen SFS 2009:724 (Romani kelderash)
- Få Dina rättigheter uppläst på romani chib

Minoritetslagen SFS 2009:724 (Romani kale)
- Få Dina rättigheter uppläst på romani chib

 

Uppdaterad den 14 juli 2020

Länk till Språk- och kulturinventering

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se