Krångliga ord

Vid kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträde och vid andra möten, i protokoll, handlingar och i andra sammanhang i kommunen används en del ord som kan vara svåra att förstå. I den här ordlistan förklaras en del av dessa ord.

Ajournera betyder att man tar en paus i ett sammanträde.

En allmän handling är en handling (brev, e-post, skrivelser, protokoll med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv har tagit fram. Allmänna handlingar kan vara offentliga (tillgänglig för alla) eller sekretessbelagda (hemliga). Alla allmänna handlingar som är offentliga har du rätt att ta del av.

Anslå protokoll. Protokoll ska anslås efter att de justerats. De anslås genom att ett anslagsbevis, inte hela protokollet, sätts upp på kommunens anslagstavla. På anslagsbeviset står det vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat och när det anslagits. Det står även hur länge anslaget anslås (sitter uppe). Anslaget är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att överklagandetiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa. Anslagsbeviset finns på anslagstavlan i tre veckor och visar den tid som det går att överklaga protokollet, efter det blir protokollet giltigt (vinner laga kraft).

Att bereda ett ärende innebär att ta fram faktaunderlag, exempelvis skriva ett beslutsunderlag, i ärenden som ska beslutas av en nämnd.

Bordläggning innebär att fullmäktige och nämnder skjuter upp ett beslut till nästa sammanträde. Under tiden får det inte göras någon ytterligare beredning av ärendet.

Föredragningslista och kallelse. Föredragningslistan är sammanträdets dagordning. Här finns alla de ärenden som ska behandlas på mötet. I kallelse med beslutsunderlag finns även handlingarna till sammanträdet och de underlag som behövs för besluten.

Länk till här kan du läsa kallelse med beslutsunderlag till kommunfullmäktige och kallelse till nämndernas sammanträden.

Att delegera innebär att man överlåter beslutsrätt till någon annan.

En interpellation är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Interpellationen ska vara skriftlig och lämnas in i senast tre dagar innan ett sammanträde. Den som interpellationen ställts till tar fram ett svar till nästa sammanträde. Svaret kan leda till en diskussion i fullmäktige men interpellationer leder inte till beslut.

En fråga är en enklare form av interpellation. Frågan bör vara skriftlig och lämnas in i senast fem dagar innan ett sammanträde. Frågan bör sedan besvaras på samma sammanträde som den ställs.

Justering. Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två personer till för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat och korrekt berättar det som sammanträdet handlade om. Efter justering sätts ett anslag upp på kommunens officiella anslagstavla.

Jäv är när någon av ledamöterna är personligen berörd av ett ärende och inte kan anses som opartisk. En ledamot som är jävig ska gå ut när det ärendet behandlas och får inte delta i beslutet.

Kungörelse. Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas. En kungörelse om fullmäktiges sammanträde måste göras minst en vecka före sammanträdet. Kungörelsen publiceras på hemsidan, kommunens anslagstavla och i tidningen.

Länk till här kan du läsa kommunfullmäktiges kungörelse.

Laga kraft. När ett beslut fått laga kraft kan det inte längre överklagas.

Medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Dorotea kommun har rätt att skicka medborgarförslag. Förslagen ska handla om sådant som kommunfullmäktige beslutar om.

Länk till mer om medborgarförslag kan du läsa här.

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en ledamot. En motion kan bara lämnas av ledamöter i fullmäktige.

Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos kommunen och andra myndigheter. Offentlighetsprincipen ger dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

Presidium. Nämndernas och kommunfullmäktiges presidium är ordföranden, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande. Ordföranden och 1e vice ordförande tillhör den politiska majoriteten och 2e vice ordförande tillhör oppositionen.

Remiss. Att skicka en remiss är ett sätt att samla in synpunkter, från andra nämnder, förvaltningar, myndigheter eller personer. Exempelvis kan regeringen skicka remisser till kommunen, eller så kan en nämnd remittera en annan nämnd. När någon svarar på en remiss skriver de ett yttrande.

En reservation innebär att en ledamot anmäler att hen är mot ett beslut som fattats. En reservation lämnas antingen skriftligen eller muntligt och tas med i protokollet.

Verksamhetsförslag. Medborgarförslag som kommunfullmäktiges presidium bedömer ligger inom nämndernas kompetens blir istället för medborgarförslag verksamhetsförslag och skickas till respektive nämnd för handläggning.

Votering innebär en formell omröstning där ledamöter var och en röstar om ett visst förslag. Hur ledamöterna röstar skrivs ner i en lista som bifogas protokollet. Ledamöterna kan rösta "ja" eller "nej". De kan också avstå från att rösta.

Yttrande. När någon svarar på en remiss skriver de ett yttrande.

Återremiss innebär att fullmäktige eller nämnden skickar tillbaka ärendet för ny beredning. Ärendet ska då utredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka för beslut.

Överklaga. Du som medborgare har rätt att överklaga de beslut som kommunen fattar. Detta kallas besvärsrätt. De flesta besluten överklagas till förvaltningsrätten.

Länk till här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

 

Uppdaterad den 18 maj 2021