Riktlinjer för anstånd med betalning

Dessa riktlinjer syftar till att förtydliga för alla inblandade hur kommunen kommer agera i de fall dess kunder har betalningssvårigheter. Målet är att kommunen ska agera rättvist. Ordet person används i denna text för att beteckna både fysisk och juridisk person.

Anstånd med betalning

Om personen inte har möjlighet att lösa skulden på förfallodagen på grund av tillfälliga betalningssvårigheter finns möjligheter att få anstånd med betalningen. Anstånd innebär att personen får betalningsdatumet framskjutet. Anstånd beviljas under förutsättning att personen bedöms vara betalningskraftig efter anståndets upphörande. Anståndet betraktas som en skuld. Ränta beräknas med 8% + för perioden gällande referensränta. En separat räntefaktura skickas efter full betalning är genomförd. Korrekt referensränta återfinns på Riksbankens webbplats
Anstånd beviljas inte om mer än 30 dagar har passerat från den första obetalda fakturans förfallodatum till att ansökan kommit kommunen till handa. Anståndstiden + amorteringstiden får maximalt uppgå till 24 månader.

För att kunna bedöma betalningsförmåga vid en anståndsbegäran ska ansökan innehålla följande:

  • Namn, personnummer eller organisationsnummer, och kontaktinformation
  • Skäl för anståndsbegäran
  • En redovisning över vilka åtgärder som tagits hittills för att förbättra ekonomin
  • En redovisning över vilka ytterligare åtgärder som kommer vidtas
  • Aktuell resultaträkning (endast juridiska personer)
  • Aktuell balansräkning (endast juridiska personer)
  • Förslag på avbetalningsplan

En ansökan beviljas bara om den innehåller alla dessa delar. Undantag kan dock göras om beloppet är mindre än 15 000 kronor eller anståndstiden är kortare än 30 dagar.
I beslutet kan kommunen ange såväl kortare anståndstid som kortare amorteringstid. Om villkoren för anståndet inte godkänns av båda parter inträder återigen betalningsansvar.  

Avbetalningsplanen ska följas och alla löpande fakturor som ligger utanför avbetalningsplanen ska betalas i tid. Inga inbetalningskort skickas utan gäldenären (den som är betalningsskyldig) ansvarar för att beloppet inkommit till kommunen på förfallodatum. Om det inte görs förfaller hela skulden till betalning och ärendet skickas vidare till Kronofogden. Vid skulder som avser till exempel vatten och avlopp, bredband, eller lokalhyror kan det bli aktuellt med avstängning eller avhysning.


Avskrivning eller nedskrivning av skuld

Avskrivning av skuld innebär att kommunen efterskänker hela skulden, medan nedskrivning innebär att kommunen efterskänker en del av skulden. Detta tillämpas mycket sparsamt. Kommunen efterskänker aldrig skulder till juridiska personer, med undantaget ackordsuppgörelser inom ramen för lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.


Alternativa betalningssätt

Alternativa betalningssätt innebär att betalningen sker på andra sätt än med pengar. Det kan till exempel handla om att personen erbjuder sig utföra en tjänst åt kommunen. Alternativa betalningssätt accepteras aldrig av kommunen.

Uppdaterad den 29 april 2021

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
073-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör för näringslivsenheten
Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se

Projektledare för Digitala Steget
Jennie Larsson
Tel: 070-301 36 53
jennie.larsson@hemavantarnaby.se