Cisterner

För förvaring av eldningsolja, dieselolja och spillolja gäller Naturvårdsverkets bestämmelser om de innehåller en viss mängd olja. Även om villkoren inte gäller för din cistern, gäller alltid miljöbalken!

Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24) om oljecisterner gäller för förvaring av eldningsolja, dieselolja och spillolja enligt:

  • Cisterner i mark som rymmer mer än 1 m³
  • Cisterner ovan mark som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³
  • Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska

Även om villkoren inte gäller för din cistern gäller alltid miljöbalken. Det innebär att all hantering av oljor eller andra kemikalier ska göras på ett sätt att människors hälsa eller miljön inte påverkas.

Anmäl ny cistern

Den som avser att installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrift ska skriftligen informera miljöenheten 6 veckor innan cisternen tas i bruk, annars kan en miljösanktionsavgift komma att utdömas. Detta gäller dock inte för cisterner inomhus kontrollerbara runtom, med rörledningar ovan mark och som har daglig tillsyn.

Krav på besiktning

Återkommande kontroll ska utföras på cisterner var 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd. Installationskontroll ska utföras på alla cisterner innan de tas i bruk. Revisionskontroll ska utföras vid större förändringar eller reparationer.

Företag godkända för kontroll av cisterner

Det är endast företag godkända av SWEDAC som får kontrollera och godkänna cisterner. Ring 033-17 77 00 eller titta på deras hemsida för att ta reda på vilka företag som kan utföra godkända kontroller.

Länk till Swedac's hemsida

Kontrollrapport

När en cisternkontroll har genomförts ska en kontrollrapport upprättas av besiktningsföretaget och lämnas till den som använder cisterner. Kontrollrapporten ska sedan hållas tillgänglig av den som använder cisternen till dess att cisternen tas ur bruk.

Cistern som tas ur bruk ska anmälas

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras, åtgärder ska vidtas för att hindra att cisternen kan fyllas på och en anmälan om detta ska göras till Miljöenheten.

Vattenskyddsområde

För cisterner inom vattenskyddsområde finns ytterligare krav som att sekundärt skydd ska finnas. För vissa vattenskyddsområden gäller dessutom tillståndsplikt för förvaring av brandfarlig vätska.

Miljösanktionsavgifter

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgifter tas ut för följande överträdelser:

  • Ej skriftligen informerat om installation av cistern
  • Ej utfört installationskontroll
  • Ej utfört återkommande kontroll inom angivna tidsintervall
Uppdaterad den 19 oktober 2021

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se