Förorenade områden

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller besvär för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen.

Föroreningar kan finnas i byggnader, anläggningar, mark, grundvatten, ytvatten (bäck eller sjö) och sediment. Exempel på vanliga föroreningar är:

  • tungmetaller
  • oljeprodukter
  • lösningsmedel
  • organiska miljögifter

Det är viktigt att undersöka förorenade områden. Risken för att föroreningarna sprids är olika för olika områden och beror också på hur marken används.

Ska du gräva, schakta, sanera eller göra andra markarbeten?

När en förorening upptäcks ska miljöenheten kontaktas genast. Innan åtgärder som schaktning, sanering eller annat markarbete påbörjas ska en anmälan göras till miljöavdelningen. Gör anmälan senast sex veckor innan arbete påbörjas.

Tänk på att anmälan eller tillstånd också kan krävas vid efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor.

Kontakta gärna miljöenheten om du har frågor.

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.