Solarier

Kommunerna ansvarar för tillsynen av solarier. För att skydda dem som väljer att sola i solarium från att bli allvarligt brända har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram nya skärpta bestämmelser.

Solarium

Ska du starta ett solarium som ska användas av allmänheten måste du först anmäla detta till miljöenheten. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Anmälan

Anmälan ska skickas till miljöenheten som är tillsynsmyndighet över solarier. Du anmäler din solarieverksamhet på blanketten i vårt blankettarkiv.

E-tjänster och blanketter

Det här måste din verksamhet uppfylla

Alla solarier ska från och med 2015-01-01 uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010. De avsnitt i standarden som ska vara uppfyllda står angivna i bilaga 2 i SSMFS 2012:5.

Strålsäkerhetsmyndighetens bestämmelser om solarier

 • Varje solarium måste vara märkt med en skylt som visar att det är ett UV-typ-3-solarium.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2 (SSMFS 2012:5) ska finnas tillgängliga.
 • Det ska finnas tidur som kan ställas in så att rekomenderade soltider följs.
 • Det ska finnas automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) om det blir fel på solariets timer.
 • En nödstoppsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig.
 • Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt.
 • Det ska finnas automatisk avstängning efter maximalt 15 minuter på alla obemannade solarier.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch "Råd för att skydda din hälsa" ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
 • Ett exponeringsschema (från solarietillverkaren) för den specifika solariemodellen ska finnas väl synlig på eller intill varje solarium och där betalning och bokning sker.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring av solariebäddarna ska finnas tillgängligt i varje solarieutrymme.
 • På solariet ska det finnas en skylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet. Solarierna ska ha originalrör eller stämma överens med de rör som står angivna på rörskylten eller vara märkta med en UV-kod, där X- och Y-värderna är inom det intervall som anges på rörskylten. Rör får ersättas med andra rör där X-värdet är mellan 75-100 % av originalrörets X-värde, och Y-värdet är mellan 85-110 % av originalrörets Y-värde. Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med lampornas benämning.

Avgifter

Miljöenheten tar ut timavgift för handläggning av anmälan samt för tillsyn. För mer information om taxor samt aktuell timtaxa, klicka på länken nedan.

Avgifter och taxor

Mer information

Strålsäkerhetsmyndigheten har bra information på sin hemsida för yrkesverksamma. För allmänheten finns informationen ”Viktigt för dig som använder solarium”. Det går även bra att ringa till oss på miljöenheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten om solarier

Uppdaterad den 29 juni 2022

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.