Köldmedier

Köldmedier är ämnen som bland annat finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. För att minska utsläppen och skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedier.

Förbjudet att använda CFC och HCFC

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning om mängden köldmedia överskrider 3 kg.

För CFC är all yrkesmässig användning förbjuden sedan 31 december 1999. Undantaget är enhetsaggregat på mindre än 900 gram. Det gäller så länge som användandet sker där de installerats och tills de tjänat ut sin tid.

Anmäl nytt aggregat

Ska du installera ett nytt aggregat som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidevivalenter eller mer? Då ska du anmäla det till miljöenheten i god tid innan installationen för att vi ska hinna diskutera vilket köldmedia du ska välja. Du ska också anmäla innan du konverterar ett befintligt aggregat (byter typ av köldmedia).

Kontroll av befintliga aggregat

Ansvarig

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att lagar och regler följs.

Ett bra sätt att underlätta hanteringen är att teckna avtal med ett certifierat kylföretag. Det är bara certifierade företag och personer med personliga certifikat som får installera, underhålla och utföra läckagekontroll. Du kan hitta certifierade kylförtag via INCERT. Tänk på att även om du anlitar ett kylföretag är du ansvarig för anläggningen och för att årsrapport skickas in till miljöenheten.

Länk till INCERT:s hemsida

Läckagekontroll

1 januari 2015 trädde en ny EU-förordning i kraft.. Den syftar till att fasa ut de köldmedier med störst påverkan på klimatet och ozonlagret. Läckagesökningens intervall bygger på de enskilda köldmediernas GWP-värde (Global Warming Potential) och gränsen för läckagesökning anges i koldioxidekvivalenter. Det innebär att du kan behöva ändra intervallet för läckagesökningar beroende på vilken typ av köldmedium som du har installerat. Du kan räkna ut hur många ton koldioxidekvivalenter din köldmedia motsvarar på hemsidan om allt om f-gas. Där kan du också få mer information om köldmedier och hur den nya EU-förordningen påverkar dig och din anläggning.

Länk till Hemsidan om allt om f-gas

Aggregat vars köldmedia väger mindre än 3 kg, men som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras minst en gång per år från och med 1 januari 2017.

Om ditt aggregat innehåller köldmedia som väger 3 kg eller mer och som samtidigt motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter ska läckagekontroller göras minst en gång per år. Har aggregatet mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter krävs tätare kontroll.

Operatören ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier. Journalerna ska sparas i minst 5 år.

Rapportera till miljöenheten

Verksamhetsutövaren ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier med mera. Journaler ska sparas i minst 5 år.

Om din anläggning har sammanlagt 10 kg köldmedia eller mer (eller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter) och som omfattas av återkommande läckagekontroll ska du varje år lämna in en årsrapport till miljöenheten. Årsrapporten ska redovisa hela kalenderåret och ha kommit in till oss senast 31 mars påföljande år. Om du lämnar in rapporten för sent eller inte genomför läckagekontroll kan miljösanktionsavgift utdömas.

Skrotning av aggregat

Om du skrotar ett aggregat ska du meddela det till miljöenheten när det är skrotat.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.