Lyssna Insia

Lotteritillstånd och lotteriregistrering

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och lotteriförordningen. Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att bekosta del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos Lycksele kommun, Myndighetsenheten.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Två typer av tillstånd

Är lotteriet av tillfällig art, det vill säga ett enstaka tillfälle, kan man söka ett tillfälligt lotteritillstånd enligt §15 och §16 lotterilagen.

Registrering för lotteri söks enligt §17 lotterilagen och gäller under en treårsperiod. Under den perioden kan föreningen anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 20 prisbasbelopp. (År 2016 prisbasbelopp 44 300 kronor).

Det vanligaste är att ideella föreningar söker registrering enligt §17.

Vem kan få lotteritillstånd

Utdrag ur § 15: Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideel förening och som

 • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
 • utövar verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak
 • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

När behöver du inte söka tillstånd

Enligt lotterilagen § 19 behövs inget tillstånd då:

 • Försäljningen är begränsad i tid och plats till samma område där tillställningen sker.
 • Lottpriset är max 7:- och högsta vinstvärde max 700:-
 • Minst 35 % och max 50 % ska gå till vinster

Ansökan om tillfälligt lotteritillstånd §§ 15 och 16

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Vinstplan
 • Ekonomisk plan för lotteriet
 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
 • Föreningens stadgar
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare, kassör)

Ansökan om registrering för lotteritillstånd § 17

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 i lotterilagen, med en omsättning av högst 20 basbelopp under en treårsperiod • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare 
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning 
 • Föreningens stadgar 
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare, kassör)

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Redovisningen görs på en speciell blankett.

I Dorotea kommun är Kommunstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till:

Dorotea kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
917 81 Dorotea

Märk kuvertet Lotteritillstånd.

Vad kostar det?

Avgiften för tillstånd eller registrering beslutas av Kommunfullmäktige. Kontrollantarvode är 3 % av lotteriets insatsbelopp.

Avgifter och taxor

När behövs tillstånd?

För det mesta, men det finns undantag se lotterilagen om tillståndsfria lotterier.

Lotterilagen

Mer information

Den myndighet som ytterst har ansvar för lotterier och spel är Lotteriinspektionen. På deras webbplats kan du bland annat läsa mer om kommunala lotterier.

Lotteriinspektionens hemsida

Uppdaterad den 15 november 2019

E-tjänster och Blanketter

Mer information

Lotteriförsäljningsområde
Dorotea kommun beviljar tillstånd för lotterier i Dorotea kommun.

Vill du anordna lotteri i flera kommuner i Västerbotten ansöker du om tillstånd hos Länsstyrelsen i Västerbotten.

Länstyrelsen Västerbotten

Vill du anordna ett lotteri som riktar sig till hela Sverige (ett nationellt lotteri) ansöker du om tillstånd hos Lotteriinspektionen.

Lotteriinspektionen

Lotteritillstånd

Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se