Miljö i skolan

Förskolan och skolan den viktigaste inomhusmiljön för barn och ungdomar, förutom bostaden.

Den som driver en förskola eller skola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll som förhindrar att förskolebarn och elever utsätts för hälsorisker. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat hälsoproblem eller miljöpåverkan.

Ansvarsfördelningen och arbetet med egenkontrollen ska dokumenteras. Det blir då lättare att utföra kontroll samtidigt som det blir enklare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner och tydligare vem som ansvarar för dessa.

Miljöenheten genomför regelbunden tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på bland annat:

  • Städning
  • Ventilation
  • Buller
  • Radon
  • Kemikaliehantering.

Vid problem med inomhusmiljön i din förskola eller skola ska du i första hand vända dig till din förskolechef eller rektor. Om detta inte hjälper kan du kontakta miljöenheten.

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.