Lyssna Insia

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt. Det är verksamheter som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten.

Några exempel på miljöfarliga verksamheter är:

 • Mekaniska verkstäder
 • Bensinstationer
 • Bilverkstäder
 • Kemtvättar
 • Avloppsanläggningar för fler än fem hushåll
 • Anläggningar för motorsport, skjutbanor
 • Lantbruk
 • Krossning av berg, även mobila krossverk
 • Uppläggning av massor/avfall

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig?

När du ska starta en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att driva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

A, B- eller C-verksamhet?

Vissa verksamheter, som hanterar farliga kemikalier eller har en produktion som riskerar att påverka luft, mark eller vatten negativt, kan vara anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga beskrivs i miljöprövningsförordningen.

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra grupper:

 • A- anläggningar som är tillståndspliktiga
 • B- anläggningar som är tillståndspliktiga
 • C- anläggningar som är anmälningspliktiga
 • verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Tillstånd

Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller miljödomstolen beroende på verksamhetens storlek och typ. Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöenheten och fråga.

Anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet görs till Miljöenheten och anmälan ska lämnas in innan senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna göra en bedömning av verksamheten eller åtgärden, omfattning och miljöeffekter.

Innan du anmäler din verksamhet till Miljöenheten är det bra om du läser igenom informationen under "mer information" om lagar och avgifter.

När Miljö- och byggnadsnämnden har fattat beslut i anmälningsärendet debiteras du en tillsynsavgift enligt gällande taxa. Vissa verksamheter, där Miljöenheten har regelbunden tillsyn, betalar sedan en fast årlig avgift med andra betalar en avgift per timma för den tillsynstid som läggs ned.

Om du utövar en verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder kräva tillstånd eller anmälan vilka också söks hos Miljöenheten. Några exempel på detta är spridning av bekämpningsmedel och gödsel, hantering av petroleumprodukter och kemikalier.

Handläggning

Efter att anmälan har kommit in granskas anmälan för att se om något fattas. Om anmälan behöver kompletteras får du en begäran om att skicka in det som fattas. Ibland görs ett tillsynsbesök på plats.

Andra som kan ha ett intresse av ärendet, såsom enskilda, organisationer eller andra myndigheter ges därefter tillfälle att lämna sina synpunkter. Det kan ske antingen genom ett samrådsmöte, en annons via telefon eller ett särskilt utskick.

När Miljö- och byggnadsnämnden har utrett ärendet får du ett beslut. Beslutet kan antingen vara ett föreläggande om att du måste vidta vissa försiktighetsmått eller en underrättelse om att anmälan inte leder till någon särskild åtgärd från myndighetens sida. Beslutet kan även vara ett förbud att starta verksamheten. Du har möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Ändring av miljöfarlig verksamhet

Om du behöver ändra en anmälningspliktig verksamhet behövs en anmälan om ändringen kan ha betydelse ur störningssynpunkt.

Om du ska ändra en tillståndspliktig verksamhet ska du vända dig till den myndighet som har tillsyn över ditt företag. Det kan vara Länsstyrelsen. Om det rör sig om en betydande ändring kan det behövas ett nytt tillstånd för din verksamhet. En anmälan om ändring ska lämnas in senast sex veckor innan ändringen genomförs.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta Miljöenheten i god tid innan nedläggning. Skicka in blankett för nedläggning av verksamhet.

Det är viktigt att avveckling av verksamheter sker med eftertanke för att undvika miljöskador och framtida kostnader för kommande företag och fastighetsägare.

Checklista inför nedläggning:

 • Hur ska processutrustning tas om hand (gäller även tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)
 • Hur ska energianläggningen för verksamhetens produktion och uppvärmning tas om hand?
 • Hur ska avveckling och rengöring av processavloppsvatten och eventuella reningsanläggningar med kemikalier och slam göras?
 • Hur ska kemiska produkter, restprodukter, avfall och farligt avfall tas omhand? Detta gäller även rengöring och/eller borttagande av tankar och oljeavskiljare)
 • Vem tar hand om luftreningsutrustning och rengöring av ventilation?
 • Hur ska tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer) tas om hand?
 • Behövs rengöring/sanering av väggar, golv och tak?
 • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
 • Finns behov av sanering/efterbehandling av förorenad mark?

Mer information

Länsstyrelsen om miljöfarlig verksamhet

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöbalken - så berör den dig som företagare

Miljöprövningsförordningen

 

Uppdaterad den 15 november 2019

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.