Sanering av PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för flera konstgjorda ämnen med liknande egenskaper och är ett av de farligaste miljögifterna. PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer och kan fortfarande finnas kvar i byggnader uppförda eller ombyggda under 1956-1972.

Trots att användningen av PCB förbjöds 1972 finns det fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan ge långsiktiga hälsoeffekter som försvagat immunförsvar, påverkad fortplantningsförmåga och påverkan på det centrala nervsystemet.

Vem är ansvarig?

Ägare till en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 ska undersöka om massan är en PCB-produkt och redovisa resultatet till Samhällsbyggnad. Som PCB-produkt räknas material som innehåller mer än 50 mg/kg PCB.

Inventering och sanering

Alla byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 omfattas av krav på inventering och sanering av PCB (förutom en- och tvåfamiljshus) enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. Enligt gällande lagstiftning ska samtliga fog- och golvmassor inventeras utan undantag, detta gäller även dolda fogar. Inventering och sanering av PCB ska göras av behörig person.

Fogmassor och golvmassor

För en professionell inventering av PCB-förekomst behöver en konsult med kunskap om sådana inventeringar anlitas. På Svenska fogbranschens hemsida finns en förteckning över konsulter. Prover tas och skickas på analys. Inventeringen ska visa på hur mycket som behöver saneras. Borttagning av PCB-haltiga fog- och golvmassor ska ske på ett sådant sätt att spridning av PCB minimeras.

Övriga PCB-haltiga byggvaror

Övriga byggvaror, såsom isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB ska dokumenteras och märkas upp. Vid rivning eller ombyggnation ska de PCB-haltiga byggvarorna tas om hand och lämnas som farligt avfall.
Viktiga datum för sanering


Om halter över 500 ppm (mg/kg) påträffats i fog eller halkskyddad golvmassa ska sanering utföras senast:

  • 30 juni 2014 för byggnader som är uppförda/renoverade 1956-1969
  • 30 juni 2016 för industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 samt invändiga fog- och golvmassor från åren 1956-1973.

Om halter mellan 50-500 ppm (mg/kg) påträffats ska sanering ske senast i samband med ombyggnad eller rivning.

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.