Skyltning

Många som har ett företag har också någon form av skyltar. Det kan vara skyltar för att man ska hitta till företaget, eller för att marknadsföra det. Du behöver känna till en del regler och bestämmelser om skyltar innan du sätter upp något.

Vad innebär det?

Har ditt före­tag skyltar eller ljus­anordnin­gar? Har du planer på att skaffa sådana eller göra om de du har? Då finns det en hel del du ska tänka på.

I områden med detal­jplan krävs bygg­lov för att sätta upp en skylt eller en ljus­an­ordning. Det krävs även om du ska ändra skylten eller ljus­anord­ningen väsent­ligt. Läs mer under om hur du ansöker under rubriken Så här gör du.

När det gäller skyltar som sitter på en fasad, tänk på att

  • alltid anpassa skyltar på en fasad efter bygg­nadens stil och hur det ser ut på gatan runt omkring
  • se till he­lheten på gatan och andra bygg­nader i närheten (material, färger, ut­form­ning och liknande)
  • se till att skylten följer bygg­nadens egna linjer och drag, både horisontellt och vertikalt
  • inte dölja bygg­naden bakom stora hel­täckande skyltar.

Var sparsam med skyltar som är skrymmande. Det gäller främst ljus­låde­skyltar, det vill säga skyltar som täcker en stor yta och har kraftig be­lysning. Du ska placera skylten i direkt an­slutning till före­taget.

Skyltar i an­slutning till gator och vägar med mycket trafik får inte inne­hålla rörliga eller bild­växlande delar. Skyltar på tak och skyltar som når över tak­foten på bygg­naden ska an­vändas restrik­tivt.

Upp­rep­ning av bud­skap bör und­vikas. Varu­reklam på samma skylt som verk­sam­hetens namn ska und­vikas. Om det finns en an­visad skyl­tplats i ett skylt­program ska skylten placeras där.

Innan du har en an­sökan klar

  • Prata om dina planer med ägaren till fastig­heten. Det finns kanske ett skylt­program för just den fastig­heten, eller gatan där du har ditt företag. Det talar om hur skyltarna ska se ut.
  • Se på hela fasaden, din skyltning kan bidra till att framhäva byggnadens kvalitéter.
  • Ett annat bra tips är att du tar kontakt med en professionell till­verkare av skyltar.

När du kommit så är långt har du kanske fått fram en rit­ning på hur du vill att din skylt ska se ut. Då är det dags att ta kontakt med oss, för att vara säker på att din skylt är bra och kan bli godkänd enligt lagen. 

Mer information

Tillstånd och regler när det gäller offentlig mark.

Länk till Boverkets webbplats om skyltar

 

Uppdaterad den 29 juni 2022

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.