Lyssna Insia

Miljöenhetens avgifter

Tillsyn av verksamheter och arbetet med att pröva tillstånd ska inte bekostas av oss alla i samhället, utan av företaget eller personen som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn.

Det är riksdagen som har slagit fast att tillsyn och prövning enligt miljöbalken ska bekostas av avgifter. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör hög risk får betala mer än den som utgör lägre risk.

Det finns tre sorters avgifter:

  • Timavgift
  • Fast avgift
  • Årlig avgift

Timavgift

För företag eller privatpersoner tas en avgift för tillsyn ut i samband med tillsynsarbete enligt en timtaxa, utifrån hur lång tid ärendet tar. Avgiften ska täcka det mesta av de kostnader som kommunen har för detta arbete. En mindre del av tillsynsarbetet betalas med skattepengar. Utöver tid för eventuellt besök räknas förarbete, rapportskrivning, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket in i tiden. Avgift tas ut för varje påbörjad kvart handläggningstid. Timavgift tas exempelvis för ärende som:

  • Anmäla kompost
  • Ändra en befintlig verksamhet
  • Tillsyn övrigt
  • Extra kontroll av livsmedelsanläggning, besök utöver den årliga kontrolltiden

För prövning av beslut som fattas ofta av Miljöenheten finns en fast avgift baserad på den tid man erfarenhetsmässigt vet att den sortens beslut vanligtvis tar. Avgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för detta arbete. 

Årlig avgift

De flesta företag som har återkommande besök från enheten, betalar en fast årlig avgift, för kommunens tillsyn. Årsavgiften ska motsvara det genomsnittliga, årliga tillsynsbehovet för verksamheten. Utöver tid för eventuellt besök räknas förarbete, rapportskrivning, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket in i tiden. Storleken på avgiften beror också på vilka risker det finns i verksamheten. Större risker innebär mer behov av tillsyn och medför en högre avgift.

Företag bör få regelbundna besök, helst inte längre än tre år mellan varje besök. Den årliga avgiften anpassas så att den blir jämnt fördelad över åren. Det innebär att företaget kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

Årsavgiften fastställs i ett beslut som skickas till verksamhetsutövaren. Beslutet grundas på de uppgifter miljöavdelningen har om verksamheten. Avgiften kan årligen öka med en procentsats motsvarande förändring i konsumentprisindex eller ändras om kommunfullmäktige fattar beslut om ny timavgift.

 

Uppdaterad den 15 november 2019

Avgifter och taxor

Kommunens samlade avgifter och taxor hittar du här.

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant