Lyssna Insia

Gällande avtal

I avtalskatalogen finns en förteckning över de avtal kommunen har med olika externa leverantörer av varor och tjänster.

Äldre avtal kan finnas som inte finns med i den elektroniska databasen.

För varor och tjänster som kommunen köper in löpande under året, finns ramavtal. Exempel på områden är hantverkartjänster, olika typer av konsulttjänster eller avtal som avser förbrukningsvaror av vitt skilda slag. Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer. Om det finns flera leverantörer på ett avtal är leverantörerna antingen rangordnade där kommunen i första hand beställer av den som är rangordnad som nummer ett, eller så sker en förnyad konkurrensutsättning vid varje ny beställning. Det innebär att en beställningsförfrågan skickas till alla leverantörerna på ramavtalet och de får då lämna nytt anbud som avser beställningen i konkurrens med övriga.

Kommunen träffar också avtal om enstaka köp det kan gälla såväl byggentreprenader som inköp av ett fordon eller andra kapitalinköp. Dessa regleras direkt genom köpet eller under den avtalade leveransperioden, där det som ska köpas är specificerat.

Alla avtal som kommunen träffar föregås av en upphandling såvida det inte rör sig om mindre värden då det är tillåtet att genomföra inköp genom en så kallad direktupphandling.

Alla leverantörer är välkomna att lämna in anbud när kommunen annonserar sina upphandlingar. Det finns information om planerade och pågående upphandlingar under länkarna till vänster.

Läs mer

Dorotea kommuns avtalsdatabas

Uppdaterad den 19 oktober 2017