Lyssna Insia

Hur blir man avtalsleverantör?

Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett ifall anbudsgivaren har varit ramavtalsleverantör tidigare eller är med för första gången.

För att kunna vara med och lämna anbud gäller det att hålla utkik efter vilka upphandlingar som är aktuella. Där finns alla våra annonserade upphandlingar. Vi använder oss även av e-Avrop upphandlingsstöd där upphandlingarna kan göras helt digitalt både när vi lämnar ut förfrågningsunderlag och tar emot anbud.

Pågående upphandlingar

e-Avrop

Att tänka på vid anbudsgivning

Begärd information

Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i anbudssvaret. Undvik att lämna information som inte efterfrågats.

Svarsblanketter

Om svarsblanketter finns med i förfrågningsunderlaget används dessa. Anbudssvaren lämnas i mappar eller pärmar med begärd struktur. Följ strukturen. Om du gör detta underlättas vårt arbete och risken för att vi missar viktig information minskar.
För digitala upphandlingar gäller att så mycket information som möjligt ifylls i upphandlingsstödet och strukturen i stödet ska följas.

Reservationer

Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet måste förkastas.

Undertecknande av anbud

Glöm inte skriva under ditt anbud.

Sista datum för anbudssvar

En upphandlande enhet kan aldrig hantera anbud som kommit in för sent. Lämna därför alltid in anbuden i god tid!

Rättelser

Förfrågningsunderlagen kan rättas eller kompletteras under anbudstiden. Sådana kompletteringar sänds alltid ut till den e-postadress som angavs när underlaget beställdes. Tänk därför på att om du beställt underlag från någon annan än kommunen eller vårt digitala upphandlingsstöd är det till den adressen dina rättelser/kompletteringar går och det är deras ansvar att vidarebefordra uppgifterna till dig.

Sekretess

Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut har fattats. Därefter behandlas inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Önskar anbudsgivare sekretessbelägga hela eller delar av sitt anbud så ska detta klart framgå och vilka skäl som det hänvisas till. Observera! Före utlämnande av handlingar görs alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

Uppdaterad den 20 oktober 2017