Information gällande kommunens brottsförebyggande arbete

Dorotea kommun bedriver ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen för att minska brottslighet och öka tryggheten i vårt samhälle. Läs mer om det här!

Kommunens organisation kring det brottsförebyggande arbetet

I början av 2021 organiserades kommunens brottsförebyggande arbete (BF) om och ligger numera under fritidsenheten. Kommunen har ett brottsförebyggande råd (BRÅ) som verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten i samhället ska öka. I rådet sitter tjänstepersoner från kommunen; BRÅ-samordnare, skolchef, skolsköterska, socialchef, IFO-chef, ungdomskonsulenten, samt polisen. Detta råd hanterar även frågor inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

Det brottsförebyggande arbetet

En del i det brottsförebyggande arbetet är medborgarlöftet, vilket är ett avtal mellan kommun och polis där medborgarnas upplevelser av trygghet och brottslighet är en viktig del för att ta fram löftena som ingår - dels genom ANDTS-enkät och brottsstatistik men främst genom trygghetsenkäten. Vårt nuvarande medborgarlöfte gäller till och med utgången av 2022 och innehåller 3 löften:

  • Kommun och polis ska informera medborgarna om brottsförebyggande åtgärder i syfte att förhindra inbrott
  • Polisen ska arbeta riktat gällande trafikövervakning mot hastighet, störande körning, buskörning samt drog- och alkoholrattfylleri i centrala Dorotea.
  • Polisen ska öka sin närvaro i kommunens byar genom trafikkontroller

Läs mer om medborgarlöftet genom att klicka här: Länk till medborgarlöftet

Hösten 2020 genomfördes en trygghetsenkät i Dorotea, vilken visade på att de brott man känner oro att utsättas för är inbrott, följt utav stöld och sedan bedrägeri via internet. Det framkom önskemål att man önskar en mer synlig och närvarande polis under hela dygnet, samt att polisen jobbar med trafiksäkerhetsarbete i alla dess former. Det önskades även att polisen besöker skolor, samverkar mer socialtjänsten i brottsförebyggande arbete och informerar samt initierar till grannsamverkan.

Under 2021 knackade polisen dörr, tillsammans med kommunens BRÅ-samordnare, i tätorten för att informera om hur man förebygger bostadsinbrott. Hösten 2021 genomfördes medborgardialoger i samband med demokratidagarna, vilket uppskattas både från medborgare och polisen! Det har även gjorts insatser för att informera om och initiera till grannsamverkan. Under 2022 har polisen varit och hälsat på ungdomsgården för att skapa en närmare kontakt med våra ungdomar.

Den 16:e maj hade vi information från stiftelsen nattvandring.se gällande hur vi kan arbeta med nattvandring för ökad trygghet och minskad risk för skadegörelse och brott i vårt samhälle. Just nu genomförs en ny trygghetsenkät. Kom ihåg att den är viktig att ni som invånare svarar på då den ligger till grund för det nya medborgarlöftet. Den hittar ni genom att klicka på länken: Länk till trygghetsenkät.

Den lokala lägesbilden 2022

Den lokala lägesbilden 2022 från våra kommunpoliser visar på att brottsutvecklingen i Dorotea har minskat i de flesta brottskategorierna över tid, förutom trafik- och narkotikabrott, vilket visar på ett aktivt arbete från polisen. När det kommer till trafik- och narkotikabrott har polisen lagt mer resurser på att arbeta mot dessa brott, vilket kan vara en av anledningarna till att statistiken ökat i dessa kategorier. Den senaste nationella trygghetsenkäten från 2020 visar på att 9% av befolkningen i Dorotea (16–84 år) är mycket/ganska otrygga, vilket är en siffra som har minskat. Motsvarande siffra för polisområde Västerbotten är 18%.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till samordnare för kommunens brottsförebyggande arbete:
Veronica Wahlgren
0942-14067
veronica.wahlgren@dorotea.se


 

 

 

Uppdaterad den 14 november 2022