Information om det nya avfallregistret och de krav som ställs på verksamhetsutövare

Verksamheter där det uppkommer eller hanteras farligt avfall omfattas sedan länge av en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall. Från 1 augusti 2020 utökades och ändrades anteckningsskyldigheten. Det innebär framför allt att skyldigheten preciserats vad gäller hur och vad som ska antecknas.

Det nya avfallsregistret innebär att antecknade uppgifter om farligt avfall ska rapporteras in till ett digitalt nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Rapporteringen till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd.

Alla verksamheter där det uppkommer eller hanteras farligt avfall omfattas av kravet på att föra anteckningar om det farliga avfallet och att rapportera till det nya avfallsregistret. Det finns inga nedre gränser i fråga om till exempel mängden farligt avfall eller storlek på verksamheten.

Miljösanktionsavgift

Det har införts en bestämmelse om miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar uppgifter till avfallsregistret inom föreskriven tid. Den ska tillämpas från och med januari 2022.

Mer information

Länk till mer information om det nya avfallsregistret och de krav som ställs på verksamhetsutövare

Uppdaterad den 19 oktober 2021