Lyssna

Kungörelse

Dorotea kommunfullmäktige sammanträder måndag 26 juni kl. 13.00 på Medborgarhuset, A-salen.

Dagordningen anslås i kommunhuset senast måndag 19 juni och handlingarna finns därefter tillgängliga i kommunhusets reception samt vid sammanträdet.

Sammanträdet är offentligt och alla hälsas välkomna att delta i den inledande frågestunden samt i övrigt närvara som åhörare.
Sammanträdet sänds via kabel-TV i Dorotea samhälle.

Ärenden

Allmänhetens frågestund
1. Information om nulägesbeskrivning av samarbetsprojekt vård och omsorg i Dorotea - Steg 3 – Sara Lirell Stenman, projektledare
2. Fråga (KL 5 kap 54-56 §§)
3. Anmälan medborgarförslag
- Lägg ner en eventuell flytt av den pedagogiska verksamheten från Borgafjäll till Risbäck
4. Anmälan motioner
5. Anmälan interpellationer
6. Svar på interpellation
- Den kommunala demokratin i Dorotea kommunfullmäktige
- Frågor som rör kommunens samverkan med Lycksele i upphandlingsfrågor
7. Delårsrapport per sista april 2017 med helårsprognos
8. Skattesats för 2018
9. Budget 2018 – ramar
10. Investeringsäskanden 2018
11. Förtroendemannautredning inför mandatperioden 2018-2022
12. Minoritetshandlingsplan Kraapohken Tjïelte Dorotea kommun 2017-2020
13. Förvärv av aktier i Inera AB
14. Vision för Dorotea kommun
15. Remiss – Valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige 2018
16. Valärenden

Arne Näslund
ordförande

Dokumentation

Uppdaterad den 16 juni 2017